tkmd-logo
VI. KADIN MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ ÇALIŞTAYI
26-28 Nisan 2019
logo

 

Ana Sayfa

Çalıştay Hakkında

Kurullar

Davetli Konuşmacılar

Çalıştay Programı

Başvuru ve Konaklama

Özet ve Poster Formatı

Katılımcı Listesi

Ulaşım

İletişim

English

 

 

ÖZET VE POSTER FORMATI

Özetlerinizi aşağıdaki latex kodunu kullanarak yazıp tex dosyasını en geç 22 Mart 2019 tarihine kadar calistay@tkmd.org adresine konu kısmına TKMD Abstract yazarak yollamanızı rica ederiz.
Özet formatının latex dosyasını Abstract.tex'dan indirebilirsiniz yada aşağıdan kopyalayabilirsiniz.

\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amscd}
\usepackage[latin5]{inputenc}
\textwidth 15cm
\oddsidemargin 0cm
\evensidemargin 0.5cm
\parindent 0cm
\newcommand{\vbos}{\rule{0pt}{2ex}}
\usepackage{fancyhdr}
\addtolength{\textheight}{2cm}
\addtolength{\topmargin}{-0.75cm}
\DeclareMathOperator{\mydiv}{div}
\begin{document}
\begin{center}
\begin{Large}
\textbf{Title}
\end{Large}
%Below only speaker's information should be written. If any, the names of coauthors should be mentioned later.
\vspace{0.5cm}
Name Surname
\vspace{0.5cm}
\begin{small}
Institution, City, Country\\
\texttt{e-mail}
\end{small}
\end{center}
\vspace{0.3cm}
Abstract text.
\vspace{0.2cm}
%Only the first letter of the first keyword should be capitalized.
\begin{small}
\textbf{Keywords.} Keyword1/Anahtar kelime1, keyword2/anahtar kelime2, ....
\end{small}
%If there are coauthors they should be mentioned here.
\vspace{0.2cm}
\begin{small}
This is a joint work with ..., ... and ....
\end{small}
%Here you may list the references you have cited. Please do not write any references which is not cited in the abstract text.
\begin{small}
\begin{thebibliography}{10}
\bibitem{paper1}
A.A. Aaaaa, \textsl{Book Title}, Publisher, City/Country Year.
\bibitem{paper2}
A. Aaaaa, B.B. Bbbbbb, C. Ccccc and D. Ddddd, Article title, \textsl{Journal Title} \textbf{Volume Number} (Year), start page number--end page number.
\end{thebibliography}
\end{small}
\end{document}

Posterin boyutu 591x841 olmalı. Bu boyutta poster 8 adet A4 kağıda hazırlanıp birbirine iğnelenerek oluşturulabileceği gibi aşağıdaki format da kullanılabilir:

\documentclass[final]{beamer}
\mode<presentation>
{ \usetheme{Berlin}}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath,amsthm, amssymb, latexsym}
\boldmath
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[orientation=portrait,size=a1,scale=.9,debug]{beamerposter}

\graphicspath{{figures/}}
\title[Title]{Title}
\author{Author}
\institute{Institute}

\begin{document}
\huge
\begin{frame}{}
\vfill
\begin{columns}[t]
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Introduction}
...\\
....\end{block}
\end{column}
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Column 2}
...\\
...
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\vfill
\vfill
\begin{block}{\large Row 2}
....\\
... \end{block}
\vfill
\vfill
...
\end{frame}
\end{document}<\font>


Daha farklı poster seçenkeleri için linkteki bilgiler kullanılabilir.